Artikel 1- Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Opdrachtnemer: brandIQ
b. Opdrachtgever : De wederpartij van de Opdrachtnemer, iedere rechtspersoon die een overeenkomst met brandIQ wil afsluiten.
c. Opdracht : De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachtverleningen, offertes en die door brandIQ worden verzorgd bij opdrachtgevers. Bij het ondertekenen van de offerte gaat de Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2.2 Wanneer brandIQ andere partijen inschakelt om de overeengekomen werkzaamheden te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de werkzaamheden door deze andere partij.

Artikel 3 - Geldigheid
3.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en brandIQ. Bovendien vormen zij een integraal onderdeel van de overeenkomst.
3.2 Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken dient dat schriftelijk te worden vastgelegd.
3.3 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen
3.4 Het niet eisen van naleving van deze algemene voorwaarden leidt niet tot verval van de rechten.

Artikel 4 - Offertes
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.
4.2 Offertes met een herhalend karakter binden slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
4.3 Een offerte van brandIQ heeft altijd een geldigheidsduur van 14 werkdagen na dagtekening. Een offerte akkoord is overeengekomen wanneer Opdrachtgever zijn akkoord met de offerte schriftelijk kenbaar maakt.
4.4 Indien er binnen deze termijn geen overeenstemming is bereikt met brandIQ, kunnen door wederpartij geen rechten meer worden ontleend. Na verloop van 14 werkdagen komen de offertes integraal te vervallen.
4.5 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
4.6 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
4.7 Een tariefwijziging dient schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar te worden

Artikel 5 - Overeenkomst en opzegging
5.1 De duur van de overeenkomst is in de overeenkomst zelf bepaald en zijn schriftelijk overeengekomen.
5.2 brandIQ is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.
5.3.3 Het is brandIQ toegestaan een overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
5.4 brandIQ is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
5.5 brandIQ behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien brandIQ weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
5.6 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. brandIQ is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van brandIQ vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 brandIQ verplicht zich alle werkzaamheden, opdrachtverleningen en relatiemanagement naar beste vermogen uit te voeren.
6.2 Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaardt brandIQ geen aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij aan brandIQ opzet of grove schuld kan worden verweten.
6.3 Indien brandIQ op enig moment wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waar de schade betrekking op heeft en zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van brandIQ in desbetreffend geval wordt uitgekeerd.
6.4 In geen geval is brandIQ of Nadine Ferguson-Strating hoofdelijk aansprakelijk voor indirecte- c.q. gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.

Artikel 7 - Betalingen
7.1 brandIQ verstuurt binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden de factuur. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds elke maand (eind van de maand) worden gefactureerd.
7.2 Betalingen dienen te geschieden binnen een kalendermaand na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
7.3 Alle leveringen in deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn exclusief BTW en overige heffingen.
7.4 Reiskosten en reistijd zijn niet inbegrepen bij de prijzen van het ondersteuningstraject. Op de factuur worden deze bedragen apart vermeld. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
7.5 Reclameringen over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend, eventueel per aangetekend schrijven binnen acht dagen na dagtekening van de factuur.
7.6 Indien brandIQ de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling, over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen.
7.7 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 150,- te vermeerderen met omzetbelasting (BTW).

Artikel 8– Verplaatsen van data
8.1 Indien opdrachtgever dit wenst kan, in onderling overleg met brandIQ, het traject van werkzaamheden, opdrachtverleningen en relatiemanagement tot vier weken voor aanvang van de eerste afgesproken ondersteuningsdag kosteloos worden verplaatst naar een uiterlijk drie maanden later gelegen eind / start datum.
8.2 Vanaf zeven kalenderdagen voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag is verplaatsing zonder kosten niet mogelijk.
8.3 In geval brandIQ door ziekte verhinderd is wordt het ondersteuningstraject verplaatst naar een nader overeen te komen datum.

Artikel 9 – Tussentijdse beëindiging opdracht (overmacht)
9.1 brandIQ heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld, een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd.

Artikel 10 – Annulering door opdrachtgever
10.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.
10.2 Annulering kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag.
10.3 Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag is de opdrachtgever verplicht de helft van de totaalprijs van de opdracht te voldoen.
10.4 In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, het traject tussentijds beëindigt, is de opdrachtgever verplicht het volledige tarief van de opdracht te voldoen.

Artikel 11 – Annulering door brandIQ
11.1 brandIQ kan een opdracht weigeren of de verder opdrachtuitvoering staken, indien het in conflict komt met de algemeen geldende normen en waarden. In welk geval de opdrachtgever geen tarief in rekening wordt gebracht. Hierbij is een opzegtermijn van twee weken van toepassing.
11.2 . Bij faillissement van één der partijen, of wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, heeft de brandIQ het recht de opdracht terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn

Artikel 12 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid
12.1 brandIQ verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de
opdracht betreffende het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
12.2 Gegevens van deelnemers worden door brandIQ vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden partijen.

Artikel 13 – Klachten
13.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
13.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 14.- Toepasselijk recht en geschillen
14.1. Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
14.2. Mocht het tot een geschil komen waar partijen onderling niet uit komen, is ieder der partijen bevoegd om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 15.- Slotbepaling
15.1. De opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden op brandIQ.nl.
15.2. Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand.

Meer weten?

Neem contact met me op.

×
Mobiel
E-mail